Sanatorium NFZ po COVID-19 – jak załatwić tzw. sanatorium pocovidowe?

powikłania po covid-19

NFZ przygotował program rehabilitacji sanatoryjnej dla osób, które chorowały na COVID-19 i mają z powodu tej choroby różnego rodzaju powikłania. Jak wyjechać na takie leczenie? Jak uzyskać skierowanie? Jakie badania są wymagane, aby zostać zakwalifikowanym do sanatorium pocovidowego? Wyjaśniam w artykule.

Sanatorium po COVID-19 w 2022 roku

NFZ, zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia, opracował program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Leczenie może trwać 2-6 tygodni – w zależności o zaleceń specjalistów. Pacjentom oferowana jest zarówno opieka medyczna, jak i wsparcie psychologa. NFZ za każdy dzień leczenia po COVID-19 ma zapłacić 188 zł. Dzięki rehabilitacji, osoby, które przeszły tę chorobę, mają szansę na znaczne poprawienie jakości życia, poprzez usprawnienie m.in. oddechowe. Rehabilitacja ma na celu również polepszyć wydolność układu krążenia oraz wydolność wysiłkową.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium pocovidowego?

Aby wyjechać na rehabilitację po COVID-19, konieczne jest posiadanie skierowania do sanatorium, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie powinno być wystawione dopiero po zakończeniu leczenia związanego bezpośrednio z chorobą. Skierowanie może być wystawione przez każdego lekarza, który posiada umowę z NFZ.

Co jest podstawą do wystawienia skierowania na rehabilitację po COVID-19?

Nie wszyscy pacjenci, którzy przeszli COVID-19 są automatycznie kwalifikowani do rehabilitacji sanatoryjnej – muszą bowiem wystąpić ku temu wskazania medyczne. Do rehabilitacji – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i uzdrowiskowym – kwalifikuje się osoby, które po COVID-19 mają:

 • powikłania lub następstwa w zakresie układu oddechowego, nerwowego, krążenia lub motorycznego (lekarz ustala punktację od 0 do 4, na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta, a także odczuwania przez niego objawów po chorobie),

 • spadek siły mięśniowej (do oceny tego wykorzystuje się skalę MRC od 0 do 5,

 • nasilone duszności (stopień nasilenia ustala się na podstawie skali mMRC).

Ponadto u pacjenta ocenia się dolegliwości, które utrzymują się po chorobie, przyznając punkty w skali od 0 do 10, przy czym w przypadku pacjentów, którzy mają dominujące problemu układu oddechowego, wystarczy, że nasilenie duszności ocenia się w skali mMRC na >2 – wówczas pacjent jest kwalifikowany do leczenia.

W programie można wziąć udział pod warunkiem, że nie minęło 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19. Z kolei przewidywany termin przyjęcia do sanatorium na leczenie można sprawdzić w przeglądarce skierowań NFZ, gdy już zostaniemy zakwalifikowani do leczenia i uzyskamy potwierdzenie z właściwego oddziału NFZ (listownie). 

Konieczne badania kwalifikujące do sanatorium pocovidowego

Poza powyższymi kryteriami, pacjenci chcący skorzystać z rehabilitacji po COVID-19, powinni wykonać kilka badań – dopiero na ich podstawie lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu do programu:

 • aktualne badanie EKG,

 • aktualne wyniki z morfologii krwi,

 • aktualny wynik CRP,

 • wynik z badania obrazowego RTG, rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej klatki piersiowej, wraz z opisem – badanie to może być wykonanie podczas leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy COVID-19,

 • wszelka inna dokumentacja związana z leczeniem COVID-19 lub powikłań po chorobie, która może mieć wpływ na ocenę stanu zdrowia.

Ponadto w przypadku, gdy dominującym problemem jest dolegliwość kardiologiczna, konieczne jest dostarczenie wyniku z badania echokardiograficznego serca, które było wykonane podczas leczenia COVID-19 lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy.

Wyniki powyższych badań lekarz dołącza do skierowania NFZ.

Gdzie można odbyć rehabilitację po COVID-19?

Rehabilitację po COVID-19 można aktualnie podjąć w wielu placówkach. W programie uczestniczą bowiem miejsca, które posiadają kontrakt z NFZ na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej – zarówno stacjonarnie, jak o charakterze uzdrowiskowym (w tym wiele sanatoriów). Dodatkowo jest od jakiegoś czasu możliwość skorzystania z programu rehabilitacji pocovidowej w trybie ambulatoryjnym i domowym.

Placówka, aby być zakwalifikowana do programu, musi posiadać odpowiednio wyszkoloną kadrę, a także oferować niezbędne wyposażenie do rehabilitacji tego rodzaju – zgodne z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Listę placówek świadczących taką opiekę, można zobaczyć w wykazie podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Jak długo trwa rehabilitacja w sanatorium po COVID-19?

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, rehabilitacja po COVID-19 obejmuje opiekę trwającą od 2 do 6 tygodni. 

Co refunduje NFZ w ramach leczenia po COVID-19 w sanatorium?

Podczas rehabilitacji pocovidowej, NFZ refunduje szereg zabiegów i konsultacji, m.in.:

 • inhalacje,

 • balneoterapię,

 • terenoterapię,

 • hydroterapię,

 • fizykoterapię,

 • kinezyterapię (wraz w treningiem wytrzymałościowym, ćwiczeniami oddechowymi i ogólnousprawniającymi),

 • drenaże ułożeniowe,

 • oklepywanie klatki piersiowej,

 • masaże lecznicze,

 • treningi relaksacyjne,

 • leczenie dietetyczne,

 • edukację zdrowotną (m.in. naukę użytkowania inhalatora, pomoc w eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych itd.),

 • wspomaganie rehabilitacyjne innych schorzeń współistniejących,

 • wsparcie psychologiczne,

 • konsultacje z personelem medycznym.

Ponadto w ramach leczenia po COVID-19, placówka uczestnicząca w programie zapewnia kompleksowe badania diagnostyczne związane z powikłaniami i objawami po chorobie, a także leki i wyroby medyczne, dzięki którym można uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny.

Czy rehabilitacja w sanatorium po COVID-19 daje efekty?

Jak na razie jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać, czy taka rehabilitacja jest skuteczna – ale wiele wskazuje na to, że pozwala na uzyskanie lepszych wyników i poprawienie komfortu funkcjonowania po chorobie. Aby ocenić, czy rehabilitacja przynosi efekty, dokonuje się aktualnie monitorowania leczenia, które poleca m.in. na ocenie funkcjonowania pacjenta po COVID-10 według F. A. Klok 2020, z co najmniej 3-krotnym dokumunetowaniem zmian (podczas przyjęcia, w połowie pobytu na leczeniu, przed zakończeniem leczenia). Dodatkowo efekty ocenia się na podstawie dolegliwości, które utrzymują się po przebyciu COVID-19 w punktacji od 0 do 10. Pomocne w ocenie są także wyniki badań oraz innych testów, które przeprowadza się zarówno na początku rehabilitacji, jak i przed zakończeniem leczenia. To m.in.:

 • test wysiłkowy z oceną tolerancji wysiłkowej,

 • test nasilenia duszności,

 • ocena stanu odżywienia (m.in. na podstawie wskaźnika BMI i w skali NRS 2002 lub SGA),

 • ocena stopnia wydolności serca w skali NYHA,

 • ocena spirometryczna układu oddechowego,

 • ocena funkcjonalna w skali Barthel.

Czy za leczenie pocovidowe trzeba płacić?

Jeśli zostaniemy zakwalifikowani do programu w ramach NFZ, fundusz pokrywa koszty naszego leczenia w kwocie 188 zł za dobę. Koszty pokrywane są ze środków Funduszu Przeciwdziała COVID-19, a także z budżetu państwa. Świadczenia są finansowane na bazie sprawozdań oraz rachunków, które składają placówki realizujące program w poszczególnych oddziałach NFZ. Pacjent nie ponosi zatem żadnych kosztów.

Dostałeś decyzję odmowną na leczenie po COVID-19? Zobacz, czy należy Ci się wyjazd do sanatorium NFZ na podstawie innych wskazań medycznych - przeczytaj artykuł: Sanatorium NFZ 2022: kolejka, zmiany, przeglądarka skierowań

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 63/2021/DSOZ

 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 87/2021/DSOZ

 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 98/2021/DSOZ

 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 172/2021/DSOZ